آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت

آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت

به گزارش رشت۲۰ حامد بشر دانش مدیرخدمات شهری شهرداری رشت از آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های سطح شهر بابرنامه منظم هفتگی و ابلاغی به مناطق و سازمان پسماند خبرداد.

آغاز پاکسازphoto ۲۰۱۷ ۰۴ ۲۶ ۲۲ ۳۸ ۲۲ - آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت

پاکسازی جداره رودخانه ها امروز باهماهنگی سازمان پسماند ومناطق ۵ گانه
منطقه یک سیاه اسطلخ بسمت طرازکوه
منطقه دو رودبارتان تاپارک نهی قناد
منطقه سه پارک کشاورز به سمت زرجوب
منطقه چهار پل چمارسرا تاپل سیاه اسطلخ
منطقه پنج پل جماران به سمت ندایی
انجام خواهد شد

photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۲۲ ۱۲ ۵۲ ۱۲ 1024x768 - آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت

\photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۲۲ ۱۲ ۵۲ ۰۶ 2 1024x768 - آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت \photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۲۲ ۱۲ ۵۲ ۰۹ 768x1024 - آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت

photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۲۲ ۱۲ ۵۱ ۱۹ 1024x768 - آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت

photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۲۲ ۱۲ ۵۱ ۵۵ 1024x768 - آغاز پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت