ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سال حامد بشردانش خبر داد:

ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سال

پاکسازی جداره رودخانه ها و کانال های رشت و همچنین پاکسازی ویژه محلات در این هفته نیز تداوم یافت.

به گزارش رشت۲۰ ؛مدیر خدمات شهر شهرداری رشت با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی و ابلاغ حوزه خدمات شهری در مورد پاکسازی همه روزه محلات و رودخانه ها توسط سازمان پسماند، ازشهروندان عزیز درخواست می گردد ازریختن ضایعات و زباله به داخل نهرها، کانال ها و رودخانه ها خودداری نمایند.

حامد بشردانش درادامه از ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سال و همچنین برگزاری مناقصه توسط سازمان پسماند در شش ماهه دوم سال خبرداد.

تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می کنید:

photo 2018 06 03 11 17 48 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 03 11 36 57 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 03 11 42 58 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 03 12 17 33 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 04 08 29 35 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 04 10 27 32 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 04 11 19 05 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 04 11 21 02 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 04 13 18 41 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 04 13 18 46 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 04 13 18 49 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 05 09 53 43 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 05 10 03 00 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سالphoto 2018 06 05 10 49 32 - ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سال