اجرای گروه موزیک شهرداری رشت به مناسبت هفته بسیج گروه موزیک شهرداری رشت به مناسبت هفته بسیج در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت) و بوستان های رشت به اجرای سرود پرداخت. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رشت، گروه موزیک شهرداری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج روز یکشنبه مورخ ۳ آذر ماه در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت) و بوستان های رشت به اجرای میدانی سرود پرداخت. قرار است این برنامه در طول این هفته ادامه پیدا نماید.

اجرای گروه موزیک شهرداری رشت به مناسبت هفته بسیج

گروه موزیک شهرداری رشت به مناسبت هفته بسیج در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت) و بوستان های رشت به اجرای سرود پرداخت.

به گزارش رشت۲۰ ; گروه موزیک شهرداری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج روز یکشنبه مورخ ۳ آذر ماه در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت) و بوستان های رشت به اجرای میدانی سرود پرداخت. قرار است این برنامه در طول این هفته ادامه پیدا نماید.