اختتامیه نخستین جشنواره رسانه و مدیریت شهری با حضور دکتر ضیایی پرور، مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت با مشارکت خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشاد استان گیلان

اختتامیه نخستین جشنواره رسانه و مدیریت شهری با حضور دکتر ضیایی پرور، مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت با مشارکت خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشاد استان گیلان

به گزارش رشت۲۰-به روایت تصویر ؛

اختتامیه نخستین جشنواره رسانه و مدیریت شهری با حضور دکتر ضیایی پرور، مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت با مشارکت خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشاد استان گیلان