ادامه فعالیت های عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر

ادامه فعالیت های عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از امور ارتباطات منطقه سه شهرداری رشت، گزیده ای از تلاش های پرسنل شهرداری منطقه سه در روزهایی که گذشت به شرح ذیل می باشد:

عملیات آسفالت بلوار کاج واقع در کمربندی خرمشهر

عملیات اجرای کفپوش و تکمیل اصلاح هندسی (یوترن) بلوار امام علی (ع)

 ادامه رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان شهرداری منطقه ۳

لکه گیری و آسفالت معابر محدوده منطقه ۳

ادامه اجرای دیوار گذاری و نرده های بتنی بلوار مصباح ( یوترن)

ساخت، ترمیم و نصب درب چاهچه های محدوده منطقه ۳