ارسلان عزتی عضو شورای شهر سیاهکل: با استیضاح شهردار مخالفم | جاوید کاکایی: همه باید در ایجاد آرامش شهر کمک کنیم

ارسلان عزتی عضو شورای شهر سیاهکل: با استیضاح شهردار مخالفم | جاوید کاکایی: همه باید در ایجاد آرامش شهر کمک کنیم