از دخالت در پرونده اختلاس آقای مدیرکل تا تصاحب غیرقانونی ملک اوقافی

از دخالت در پرونده اختلاس آقای مدیرکل تا تصاحب غیرقانونی ملک اوقافی

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از نمایندگان فعلی شهرستان رشت که پرونده سنگینی در هیئت نظارت دارد، در آستانه رد صلاحیت قرار گرفته است.

این نماینده که برخی از اطرافیان رسانه ای آن در فساد ید طولایی دارند، حالا خود اسیر این سیاه چاله بی انتها شده است.

 

گفته می شود دو مورد از چند مورد موجود در پرونده این نماینده فعلی دخالت در پرونده اختلاس و ارتشاء یکی از مدیران کل دستگیر و عزل شده و همچنین تصاحب غیرقانونی یک ملک اوقافی و داشتن پرونده محکومیت قضایی است.