استعفای دسته‌ جمعی ۱۸ نماینده مجلس + متن استعفانامه به دلیل حذف پروژه‌های آب رسانی:

استعفای دسته‌ جمعی ۱۸ نماینده مجلس + متن استعفانامه