اصرار ایزددوست به ماندن و اصرار وزارتخانه به رفتن! ماجرا چیست؟

اصرار ایزددوست به ماندن و اصرار وزارتخانه به رفتن! ماجرا چیست؟

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که بر اساس اسناد، مدارک و تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً یکی از اعضاهیات مدیره اتاق تعاون که از مدیران یکی از اتحادیه های تاثیر گذار در امرصادرات و واردات است می بایست برکنار گردد.

با این حال و با وجود صراحت نامه های ارسال شده به این اداره کل این فرد همچنان با حمایت عجیبی از سوی مدیرکل مواجه است و از برکناری وی خودداری می کند. در این شرایط سوالات بسیاری در خصوص چرایی و چگونگی حضور این فرد در این اداره کل و تصدی بر سمت های حساس مطرح می شود.

گفتنیست زمزمه هایی در خصوص پایان کار ایزددوست در اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به گوش می رسد و امید است در چنین شرایطی تکلیف پست های مدیریتی مهم در این اداره کل هرچه سریع تر صورت پذیرد تا شائبه ای نیز در این خصوص به وجود نیاید!