افزایش مشارکت شهروندان با راه اندازی شورایاری ها رئیس شورای شهر رشت:

افزایش مشارکت شهروندان با راه اندازی شورایاری ها

به گزارش رشت۲۰، امیر حسین علوی شکل گیری شورایاری ها در شهرهایی نظیر تهران را عامل مهمی در اداره محلی شهر توصیف کرد و افزود: در دوره گذشته شورای شهر رشت، سرای محلات راه اندازی گردید و در شورای پنجم راه اندازی شورایاری ها با استفاده از ظرفیت سرای محلات در دستور کار است.

علوی تاکید کرد: امروزه اداره کردن شهر بواسطه تعدد مسئولیت های جدید در حوزه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری ها از یک سو و فقدان مدیریت واحد شهری کار آسانی نیست بنابراین مدیریت شهری نیازمند مشارکت شهروندان است.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت نخبگان و اقشار مختلف جامعه و بویژه اصحاب رسانه در اداره شهر می تواند بخشی از این خلا را پر نماید. از این رو پس از اجرایی نمودن اتاق شکوفایی رشت، پارلمان محلی به دنبال ایجاد شورایاری هاست تا از این طریق بستر مشارکت بیشتر شهروندان را در اداره امور شهر افزایش دهد.

رئیس شورا به پیشگامی رشت در حوزه مدنیت اشاره نمود و ابراز کرد: استفاده از الگوهای مدیریت محلی با استفاده از عناصر خلاق، اولویت ماست و رشت با پیشرو بودن در اولین ها باید پیشگام در توسعه شهر باشد.