انتخابات و رسانه های گیلان؛ آگاهی، نشاط و پویایی

انتخابات و رسانه های گیلان؛ آگاهی، نشاط و پویایی

شرکت در انتخابات، مهمترین جلوه مشارکت سیاسی است و در دنیای امروز، نقش رسانه ها در این مشارکت، انکارناپذیر است و بر همین مبنا ، مدیران رسانه های گیلان در میزگردی به میزبانی ایرنا، آگاهی، نشاط و پویایی را به عنوان کلیدواژه هایی از نقش رسانه در انتخابات ذکر کردند.
85105931_96546785acddd

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایرنا انتخابات، سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته ای است که در محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می شود اما اینکه چه تفکری حاکم شود تا حاصل آن سربلندی و توسعه بیشتر برای کشور باشد، به طور قطع نیازمند مولفه هایی است که در عصر ارتباطات امروز، رسانه از مهمترین آنهاست.
گذری دیگر در راه است؛ انتخابات ۹۶۶ و ایرنا گیلان بنا بر ماهیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تصمیم به برگزاری میزگردی با جمعی از اهالی رسانه استان گرفت تا خود که در قامت مدیرمسئولی عهده دار این ماهیت در استان هستند، در یک جمع خودمانی، به واکاوی نقش رسانه در انتخابات و تعیین راهبرد افزایش مشارکت در این عرصه سیاسی بپردازند.
کریم خورسندی مدیرمسئول روزنامه سئوال جواب و مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان، محمدکاظم شکوهی راد مدیرمسئول روزنامه گیلان امروز، مجید محمدپور مدیرمسئول نشریه واکنش و مدرس دانشگاه، معصومه نیک کار مدیرمسئول نشریه گیلان و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان در میزگرد ایرنا حاضر بودند و به واکاوی نقش رسانه ، انتخابات و افزایش مشارکت پرداختند.
** آگاهی، نشاط و پویایی
بر اساس مباحث مطرح شده در میزگرد ایرنا ، آگاهی، نشاط و پویایی کلید واژه های برتری بود که در این مقوله مطرح و بر تاثیر آن تاکید شد.
مدیرمسئول روزنامه سئوال جواب و مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان در این میزگرد، بر ترویج منطق، عقلانیت و نشاط توسط رسانه ها در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد.
کریم خورسندی ادامه داد: البته که حضور مردم در انتخابات تعیین کننده است و کیفیت هر رأی از آنان …