انتصاب سرپرست حوزه حقوقی در شهرداری رشت با حکم احمدی صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست حوزه حقوقی در شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰ و به تقل از ایلنا، با حکم سید محمد احمدی شهردار رشت، مصطفی ملت دوست به سمت سرپرست حوزه حقوقی شهرداری رشت منصوب شد.