اولین سه شنبه های با شهروندان با حضور مهندس فرهام زاهد نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت در مرکز ۱۳۷ و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان

اولین سه شنبه های با شهروندان با حضور مهندس فرهام زاهد نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت در مرکز ۱۳۷ و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان

به گزارش رشت۲۰ ;به روایت تصویر ؛

اولین سه شنبه های با شهروندان با حضور مهندس فرهام زاهد نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت در مرکز ۱۳۷ و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان