اپیدمی کرونا را در ایران دیر تشخیص دادیم | چین هم مخفیکاری کرد/فیلم

اپیدمی کرونا را در ایران دیر تشخیص دادیم | چین هم مخفیکاری کرد/فیلم

به گزارش رشت ۲۰، دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا گفت: ما اپیدمی کرونا را در کشور دیر تشخیص دادیم .