ایستگاه آخر بازندگان زیبایی کلینیکی در رشت+تصاویر دانشگاه علوم پزشکی گیلان چه می کند؟

ایستگاه آخر بازندگان زیبایی کلینیکی در رشت+تصاویر

به گزارش رشت۲۰ در این وانفسای فشارهای اقتصادی و معیشتی و در آستانه به ستوه آمدن مردم گیلان زیبا از دغدغه های اقتصادی ،حال باید نگران و مضطرب از پناه گاه های درمانی هم ترسید.از یگانه مامنی که بیمار در آن خانواده عزیز تر از جان را به امید بهبودی تخصصی و بی نقص و عیب رهسپار میکند و آنگاه در آن جولانگاه و دست بازی دسته ای پزشک نما غیر متخصص به بازی تاج و تخت و پول گرفته میشوند و بیمار بخت برگشته با کوله باری از درد و رنج و انبوهی از آسیب روانی به مرکز دیگری رانده میشود.

چرا باید کلینیکی در خیابان سعدی رشت به بهانه نام طبیبی حاذق سیل عظیمی از بیماران نا آگاه را با تبلیغات سو به اتاق های جراحی خود روانه کند و پزشکان عمومی همچون م .ر یا ش در لباس جراحی که هرگز نبوده اند تیغ خود را بر پیکر بیماران بکشند و تجربه مرگ و مجموعه ای از عوارض را به بیمارانی که گاها چند ده میلیون تومان برای رسیدن به ایده آل های خود هزینه کرده اند تحمیل کنند که تصاویر مشمئز کننده این جراحی های کودکانه به پیوست می باشد.
باید گریست به حال نظام ناتوانمند بازرسی پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان که عده ای سودجو در روز روشن علم مقدس پزشکی را چنان زیر سوال ببرند که نه نظام پرشکی و نه دانشگاه علوم پزشکی و نه هیچ ارگان دیگری قادر به برداشتن سایه این علامت بزرگ بر دانش پزشکی گیلان و گیلانی نخواهد بود.
اگر طبیبان ماندگاری چون لویی پاستور و ابوعلی سینا در میان ما بودند هرگز این ظلم وحشیانه را نمی بخشیدند…

جمعی از بازندگان امید به زیبایی گیلانی

.