بازدیدهای رییس شورای شهر در روز اول عید+عکس

بازدیدهای رییس شورای شهر در روز اول عید+عکس

http://rashtvand.ir/wp-content/uploads/2018/03/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B5%DB%B4-500x320.png

http://rashtvand.ir/wp-content/uploads/2018/03/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B0-900x593.png

http://rashtvand.ir/wp-content/uploads/2018/03/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3%DB%B5%DB%B9.png

http://rashtvand.ir/wp-content/uploads/2018/03/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0-900x579.png

http://rashtvand.ir/wp-content/uploads/2018/03/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B6-900x579.png