بازدید ازتابلوهای فایبر سمنت (دیوار اولین ها) به مناسبت ۱۲ دی روز رشت توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت