بازدید رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از موزه باستان شناسی ومردم شناسی رشت به مناسبت هفته میراث فرهنگی

بازدید رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از موزه باستان شناسی ومردم شناسی رشت به مناسبت هفته میراث فرهنگی

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت، مهندس علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به همراه معاونین سازمان و جمعی از کارمندان از موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی رشت به مناسبت هفته میراث فرهنگی بازدید کرند.

 

از موزه 1 - بازدید رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از موزه باستان شناسی ومردم شناسی رشت به مناسبت هفته میراث فرهنگی

  از موزه 3 - بازدید رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از موزه باستان شناسی ومردم شناسی رشت به مناسبت هفته میراث فرهنگی

از موزه 2 - بازدید رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از موزه باستان شناسی ومردم شناسی رشت به مناسبت هفته میراث فرهنگی