بازدید سید امیر حسین علوی، عضو شورای اسلامی شهر رشت از نمایشگاه دفاع مقدس واقع در پیاده راه فرهنگی

بازدید سید امیر حسین علوی، عضو شورای اسلامی شهر رشت از نمایشگاه دفاع مقدس واقع در پیاده راه فرهنگی

به گزارش رشت۲۰_به روایت تصویر ؛

بازدید سید امیر حسین علوی، عضو شورای اسلامی شهر رشت از نمایشگاه دفاع مقدس واقع در پیاده راه فرهنگی