بازدید شهردار رشت از پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محله استاد سرا

بازدید شهردار رشت از پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محله استاد سرا

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، احمدی شهردار رشت از پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محله استادسرا رشت بازدید کرد.

احمدی به تسریع در روند تکمیل و بهره برداری پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محله استادسرا تاکید کرد.