بررسی نسبت پرستار به تخت های بیمارستانی در کشورهای جهان و منطقه/وضعیت ایران تقریبا فاجعه

بررسی نسبت پرستار به تخت های بیمارستانی در کشورهای جهان و منطقه/وضعیت ایران تقریبا فاجعه

به گزارش رشت۲۰، امروزه در استانداردهای جهانی، نیروی انسانی حرف اول را می زند. امروزه استاندارد تعداد پرستار به بیمار از راه های مختلفی سنجیده می شود. به عنوان مثال گفته شده باید تعداد پرستاران ۳ برابر تعداد پزشکان یا ۲ برابر تعداد تخت های بیمارستانی بوده یا در ازای هر هزار نفر جمعیت، ۳ پرستار وجود داشته باشد.

مقایسه نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشورهای مختلف جهان و منطقه با کشورمان تقریبا یک فاجعه بزرگ را نشان می‌دهد.

نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران حتی از سوریه جنگ زده هم عقب‌تر است و با توجه به پیک سوم کرونا در پاییز خطر جدی را گوشزد می‌کند.

نسبت نامطلوب پزشک و پرستار به تخت بیمارستانی در کشور، افت کیفیت خدمات ارائه‌شده، فشار مضاعف بر کارکنان نظام سلامت و نارضایتی بیماران را در پی دارد.