بر اساس یک نظر سنجی: ۸۹.۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شهر‌های با شیوع بالا هستند

بر اساس یک نظر سنجی: ۸۹.۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شهر‌های با شیوع بالا هستند

به گزارش رشت۲۰ ،بررسی دیدگاه مردم ایران نسبت به شیوع ویروس کرونا طرح سنجش نگرش مردم به ابعاد شیوع ویروس کرونا، از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ در سطح ملی با اندازه نمونه ۱۵۵۴ نفر به صورت مصاحبه تلفنی توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شد.

۸۹٫۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی که ویروس کرونا در آنها شیوع بیشتری دارند هستند (منظور محدود شدن ورود و خروج شهرها، شهر تعطیل شود و مردم جز برای کار ضروری بیرون نیایند). طبق نتایج مقایسه ای داده ها، زنان (۹۲٫۶ درصد) بیش از مردان (۸۷٫۱ درصد) موافق قرنطینه شهرهای با شیوع بالا هستند.

 

بر اساس این گزارش ۷۵.۲ درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان به ویروس کرونا هستند. ۵٫۱ درصد تا حدودی نگرانی دارند و در مقابل ۱۹٫۶ درصد نگرانی کم و خیلی کم دارند.نتایج مقایسه ای داده ها نشان می دهد زنان (حدود ۷۸ درصد) بیش از مردان (حدود ۷۳ درصد) در این خصوص نگرانی دارند.

 

ایسپا در ادامه آورده است میزان نگرانی زیاد بین افراد ۳۰-۴۹ سال (۷۸٫۳ درصد) بیش از سایر گروه های سنی می باشد و میزان نگرانی گروه سنی بالای ۵۰ سال (۷۰٫۶ درصد) در مقایسه با سایر گروه های سنی در ابتلای خود یا اعضای خانواده شان اندکی کمتر از سایر گروه ها است.

 

با افزایش سطح تحصیلات میزان نگرانی افراد بیشتر است. ۸۱٫۳ درصد افراد دارای تحصیلات ارشد و دکتری به میزان زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان هستند در حالیکه این میزان بین افراد دارای تحصیلات کمتر از دیپلم ۷۳٫۶ درصد می باشد. میزان نگرانی مردم در مناطق شهری و روستایی تفاوت معناداری ندارد و تقریبا به میزان مشابه نگران این موضوع هستند.

 

۸۹٫۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی که ویروس کرونا در آنها شیوع بیشتری دارند هستند (منظور محدود شدن ورود و خروج شهرها، شهر تعطیل شود و مردم جز برای کار ضروری بیرون نیایند). طبق نتایج مقایسه ای داده ها، زنان (۹۲٫۶ درصد) بیش از مردان (۸۷٫۱ درصد) موافق قرنطینه شهرهای با شیوع بالا هستند.

 

میزان موافقت با قرنطینه این شهرها بین افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله (۹۲٫۴ درصد) بیش از سایر گروه ها است. کمترین میزان موافقت با این اقدام نیز مربوط به گروه سنی بالای ۵۰ سال با ۸۵ درصد می باشد. با افزایش سطح تحصیلات میزان موافقت با قرنطینه شهرهای با شیوع بالا نیز افزایش پیدا می کند. ۹۵٫۷ درصد افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا، ۹۴٫۱ درصد افراد با تحصیلات کاردانی و کارشناسی، ۹۰٫۱ درصد افراد دیپلم و ۸۴٫۱ درصد افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم موافق قرنطینه شهرها می باشند.