بهره برداری از سامانه۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب گیلان/اطلاع ازقطعی آب با ارسال يک پيامک

بهره برداری از سامانه۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب گیلان/اطلاع ازقطعی آب با ارسال يک پيامک

 سامانه۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب با ارتقای ۶۰خط همزمان در گیلان به بهره برداری می رسد

8297850af61051dee4c4f6daa9fb3ce5 L 300x150 - بهره برداری از سامانه122 شرکت آب و فاضلاب گیلان/اطلاع ازقطعی آب با ارسال يک پيامک

آیین بزرگداشت۱۱دی ماه مصادف بابیست وششمین سالروزتأسیس شرکتهای آب وفاضلاب درتصفیه خانه بزرگ آب گیلان برگزارشد

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از پایگاه خبری رشت پرس تصفیه خانه بزرگ آب گیلان از تصفیه خانه های بزرگ آب ایران به شمار می رود در کیلومتر ۲۰ جاده رشت- تهران و در چهارراه شهر صنعتی به طرف سد سنگر واقع شده است، در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری آزمایشی رسیده و در سال ۱۳۸۰ افتتاح رسمی شده است. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه ۳ متر مکعب بر ثانیه و حداکثر ظرفیت عملیاتی آن ۸۵/۲ متر مکعب بر ثانیه می باشد. آب خام ورودی این تصفیه خانه از رودخانه های سپیدرود و شهر بیجار تأمین شده است.

خانم دکترحجازی مسئول کنترل کیفی آب استان دررابطه باتغییرمناسب کیفیت آب استان بعدازدراولویت قرارگرفتن رودخانه شهربیجاربعنوان منبع اصلی آب خام ،اظهارداشت برای تصفیه آب زحمت زیادی کشیده میشودکه علاوه برفرآیندکنترل کیفیت توسط آب وفاضلاب شهری ازنقطه خروج آب خام به تصفیه خانه تانقطه مصرف درمنازل وظیفه شرکت ما است نهادی بالاتریعنی مرکزبهداشت استان به شکل رندم ازمنازل مسکونی نمونه برداری میکند.وی بیان داشت درآخرین گزارش سال ۹۵مربوط به پروسه زمانی اول فروردین تاآخرآبان حتی یک موردآلودگی درکل استان گیلان دیده نشده است که نشان دهنده فعالیت بسیارخوب همکاران مادرکل استان گیلان است.

دکترحجازی گفت مرکزبهداشت وگروه های NGOبایدبرای ارائه فعالیت ما به شهروندان کمک کنند.مهندس مهران یعقوبی مدیرتصفیه خانه بزرگ آب گیلان طی سخنانی بیان داشت

مرکزبهداشت استان گیلان بصورت مستمرازآب حوزه شهری وسازمان محیط زیست ازمنابع پایش انجام میدهندکه باکنترل پرسنل تصفیه خانه ونمونه برداری آزمایشگاهی، حداقل سه نهادنظارتی آب شرب راکنترل میکنند.

وی گفت این کنترل درآب بسته بندی وجودنداردباتوجه به نظارت مناسب منطبق براستانداردتصفیه خانه گیلان توصیه به استفاده ازآب شهرداریم که علاوه برمسائل محیط زیستی، به لحاظ سلامتی مردم دارای اهمیت است.وی درادامه بیان کردمتاسفانه به دلیل نوع تکنولوژی بسته بندی ونوع موادی که درآن بکارمیروداین نگرانی وجودداردکه بخشی ازبدنه آب معدنی بسته بندی درآب حل شودومشکلاتی برای سلامتی همشهریان ایجادنماید.

مهندس نیزه دارباتاکید براینکه درهیچ پیپرمتخصصین کلیه تایید بروزسنگ کلیه به دلیل سختی آب وجودندارد،توجه به بروشورهای دستگاه های تصفیه آب خانگی راحائزاهمیت برشمرد.

وی گفت دستگاه های تصفیه آب خانگی املاح آب رابیش ازحدمیگیرندکه میتواندخطرناک باشد.مهندس نیزه داربیان داشت طی آزمایشاتی که بااجازه داوطلبین استفاده کننده دستگاه های تصفیه خانگی انجام شد،دریافتیم به مرورزمان آلودگی میکروبی درفیلتردستگاه تصفیه آب افزایش می یابدوخطرآلودگی بالا میرود.به دلیل پیچیدگی این دستگاه ها،افراداستفاده کننده نمیتوانندتشخیص بموقع برای تعویض فیلترداشته باشند،دستگاه تصفیه آب خانگی، آب راتبدیل به آب مقطرمیکندکه درصورت استفاده طولانی مدت،سرطان زاست.کلرباقیمانده آزاددرآب شهر۰/۲تا۰/۸است،فیلترهای دستگاه تصفیه املاح رامیگیردوموجب مرگ ،میکروارگانیسم موجوددرآب وبه تبع آن ضخیمترشدن لایه های فیلترمیشوددرنتیجه آب ورودی به فیلتر،سالم اماآب خروجی ازسیستم آلوده است.مرکزبهداشت استان گیلان براساس بررسی های انجام داده تاکیدداردنیازی به سبک کردن آب استان گیلان وجودندارد.

درپایان مهندس ناطقی ازبهره برداری سامانه۱۲۲باارتقای ۶۰خط همزمان خبردادوگفت طی این اقدام که ظرف مدت زمان دوماهه ی آتی روی خواهدداداطلاعاتی مانندقطعی آب درمناطق مختلف،درصورت بروزمشکلات احتمالی به مشترکین پیامک میشود.

دوگروه NGO وخبرگزاریهای حاضردرجلسه با همراهی وتوضیحات عملیاتی عوامل تصفیه خانه آب گیلان ،به بازدیدازمراحل مختلف تصفیه آب پرداختند.