به همان “برکتی” که روی میز صبحانه بود…

به همان “برکتی” که روی میز صبحانه بود…

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، بگذارید اینبار سر بسته تر از همیشه بگوییم! سر بسته بگوییم که خودتان برکت را از این شهر برده اید، بگوییم که اگر با شبنامه نویسی، پتو مسافرتی کشیدن و فلاسک بردن؛ مقابل در وزارت کشور درون ماشین نخوابیده بودید، امروز اوضاع شهر رشت اینگونه نشده بود.

و حلیم - به همان"برکتی" که روی میز صبحانه بود...

اگر با آلوده کردن فضا به هر چیز دست اندازی نکرده بودید و برای زمین زدن همکارتان فیلمسازی و فتوشاپ و الی ماشاءالله را دست مایه نکرده بودید امروز “برکت” در این شهر وجود داشت و نیاز به واردات “برکت” از سایر استان های کشور نبود! بله! به همان “برکتی” که روی میز صبحانه کنار دست تان بود قسم شما بودید که آبروی رشت را در وزارت کشور بردید.

نشان به آن نشان که وقتی همان فردی که او را تهدید کردید شکایت به دیوان عدالت اداری می برید در محفلی خصوصی گفته بود: “از شهرهای دیگر اعضای شورا به وزارت خانه می آیند تا برای شهرشان امتیاز بگیرند اما از رشت می آیند که نگذارند همکار خودشان شهردار شود!” بله دوستان! آن کسی که آبروی این شهر را برده است کسی جز شما نیست که کمر به نابودی این شهر بسته اید. شمایی که مردم این شهر هیچگاه رفتارهای امروزتان را فراموش نخواهند کرد و به یاد دارند چه کسانی باعث و بانی آن شدند تا رشت ۶ ماه و ۲۴ روز بدون شهردار در مهمترین روزهای سال عمر خود را حرام کرده باشد.