تاکنون برای حل معضل ترافیک این شهر چه کرده اید؟ سخنی با متخصص ترافیک شورای شهر رشت

تاکنون برای حل معضل ترافیک این شهر چه کرده اید؟

بسیاری از رشتوندان که از ترافیک روزافزون آن روزها به تنگ آمده بودند، ترجیح دادند تا یک متخصص ترافیک را روانه نهاد تاثیرگزار شورا نمایند تا شاید سایه نظارتش بر سر شهردار و شهرداری بتواند گره کور ترافیکی شهر رشت را برای همیشه باز کند.

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خزر، هر چند به روزهای پایانی عمر شورای چهارم رشت نزدیک می شویم اما هنوز هم بعضی از شعارهای رنگارنگ روزهای تبلیغات داوطلبان ورود به پارلمان محلی شورا از اذهان پاک نشده است.

رضا رسولی، یکی از ۱۵ عضوی بود که مجوز جلوس بر یکی از کرسی های پارلمان محلی شورا را گرفت. اعتماد دسته ای از مردم به رسولی بی ارتباط با رشته تحصیلی و البته شعار انتخاباتی وی با عنوان “تنها کاندیدای متخصص ترافیک در تاریخ انتخابات شورای شهر رشت” نبود. بسیاری از رشتوندان که از ترافیک روزافزون آن روزها به تنگ آمده بودند، ترجیح دادند تا یک متخصص ترافیک را روانه نهاد تاثیرگزار شورا نمایند تا شاید سایه نظارتش بر سر شهردار و شهرداری بتواند گره کور ترافیکی شهر رشت را برای همیشه باز کند اما با گذشت بیش از ۳ سال از تصمیم گیری آن روزها، این نظارت عضو شورا بر شهرداری تا چه اندازه جامه عمل به خود پوشیده و رضا رسولی که به ادعای خود تنها کاندیدای متخصص ترافیک در تاریخ انتخابات شورای شهر رشت بوده، چه نقشی در بهبود وضعیت ترافیکی ایفا کرده است؟

%image_alt%

بسته شدن میدان اصلی و مرکزی شهر رشت به بهانه پیاده راه سازی آن هم بدون افتتاح مسیرهای جایگزین کافی برای روان سازی بار ترافیکی، راه اندازی خطوط بی آر تی و اختصاص سطح زیادی از خیابان به اتوبوس های تندرو آن هم بدون تغییر در عرض خیابان، به راه انداختن طرح ترافیک با ساعت های طولانی تنها قسمتی از فعالیت های مربوط به حوزه ترافیک شهرداری رشت است که تنها متخصص ترافیک در تاریخ انتخابات شورای شهر رشت به عنوان یکی از ۱۵ عضو شورا، وظیفه نظارتی بر آن ها را بر عهده داشته است. تصمیماتی که شهردار نمی توانست بدون مصوبه شورا آن ها را به اجرا درآورد یا به قول دیگر در صورت مصوبه شورا مجبور به اجرای آن ها بود.

قابل تامل آن که رسولی، قبل از اجرای طرح ترافیک از اختصاص یک میلیارد تومان!! بودجه برای مطالعات طرح تفصیلی ترافیک رشت خبر داده بود. طرحی که حداقل آن طور که از ظواهر امر پیداست اختصاص چنین بودجه ای برای اجرایش هم (بستن خیابان ها و نصب چند تابلو هشداردهنده) عجیب به نظر می رسد چه برسد که چنین بودجه کلانی تنها برای مطالعات این طرح در نظر گرفته شود!

در همین راستا ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

۱٫ دقیقا چه بر سر بودجه یک میلیارد تومانی اختصاص یافته به مطالعات طرح تفصیلی ترافیک رشت آمده است؟ چه افراد یا شرکت پیمانکاری قرار بوده تا مطالعات این طرح را با چنین بودجه کلانی به سرانجام برسانند؟

۲٫ مهندس رسولی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر رشت که با رای مردم و نه تک رای شهردار به شورا راه پیدا کرده و وظیفه نظارتی بر مجموعه شهرداری دارد، تا کنون یک و تنها یک انتقاد به عملکرد شهردار فعلی رشت داشته است؟! اگر این طور است تحریریه خزر آمادگی انتشار یا بازنشر آن را دارد و اگر غیر از این است باید این سوال طرح شود که از نظر ایشان عملکرد شهردار رشت تاکنون حتی در یک مورد هم قابلیت انتقاد نداشته است؟

۳٫ ایشان تا لحظه نگارش این خبر از جایگاه نظارتی خود چه نقشی در فرآیندهای تصمیم گیری در خصوص حل مشکلات ترافیکی شهر رشت داشته اند؟ آیا به عنوان یک متخصص ترافیک با آن چه در میدان اصلی شهر پیاده شده و یا اشغال بخش اعظمی از خیابان به عنوان راه اندازی خطوط بی آر تی آن هم بدون افزایش عرض خیابان های مذکور موافق اند؟ ایشان اطلاع دقیقی از میزان تلفات مالی و جانی راه اندازی و آماده سازی خطوط بی آر تی دارند؟

%image_alt%

۴٫ دکتر رسولی از جایگاه نظارتی خود بر مجموعه شهرداری تاکنون چه اقداماتی برای حل مشکل قدیمی و اعصاب خوردکن آسفالت معابر و خیابان های رشت داشته اند؟ آیا ایشان در خصوص حل این مشکل هم ثابت قدم بوده اند و انتقادی را در این مورد خاص تا کنون به عملکرد شهردار داشته اند؟ اصلا عملکرد مجموعه شهرداری رشت را در خصوص آسفالت معابر قابل انتقاد می داند؟ مطمئناً وضعیت آسفالت معابر جدا از مقوله ترافیک نیست و از آقای رسولی به عنوان یک عضو شورا که از یک سو وظیفه نظارتی دارد و از سوی دیگر متخصص امر ترافیک است بیش از سایر اعضا انتظار توجه ویژه برای حل این مشکل قدیمی می رود.

%image_alt%