ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی شورای رشت مشخص شد تغییر در راس کمیسیون های بودجه و ترافیک؛

ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی شورای رشت مشخص شد

به گزارش رشت۲۰؛ پیش از ظهر امروز و در جلسه شورا، با رای داخلی اعضای هر کمیسیون، ترکیب هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی شورا در دومین سال فعالیت شورای پنجم انتخاب شدند.

محمد حسن عاقل منش، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، فاطمه شیرزاد، رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری، رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری، حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و حامد عبدالهی به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا انتخاب شدند.

 

گفتنی است عصر روز گذشته و در جلسه ۵۳ صحن شورا، اعضای کمیسیون های تخصصی شورا رای گیری شد و امروز نیز اعضای هیات رئیسه کمیسیون های پنجگانه شورا بصورت داخلی رای گیری شد.

 

ترکیب اعضای هیات رئیسه هر کمیسیون ، به شرح زیر است؛

 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 

اعضا: جذب، رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، محمد حسن عاقل منش و محمد حسن علیپور

 

که به ترتیب محمد حسن عاقل منش رییس، بهراد ذاکری نایب رییس و حجت جذب به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.

 

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

 

اعضا: حاجی پور، رمضانپور، رسولی، علوی و عبدالهی که به ترتیب حامد عبدالهی رییس، رضا رسولی نایب رییس و سید امیرحسین علوی به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.

 

کمیسیون عمران و توسعه شهری

 

اعضا: جذب، رمضانپور، رسولی، ذاکری و عبدالهی

 

که به ترتیب رضا رسولی به عنوان رییس، حجت جذب نایب رییس و عبدالهی به عنوان منشی انتخاب شدند.

 

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی

 

اعضا: حاجی پور، جذب، رسولی، زاهد، شیرزاد، عاقل منش و علیپور که به ترتیب حجت جذب رییس، فرهام زاهد نایب رییس و فاطمه شیرزاد به عنوان منشی انتخاب شد.

 

کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

 

اعضا: فاطمه شیرزاد، بهزاد ذاکری، فرهام زاهد، عاقل منش ، محمد حسن علیپور که به ترتیب فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون، بهراد ذاکری نایب رییس و محمد حسن عاقل منش به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.