تصاویری از اولین روز دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان تصاویری از اجراهای اولین روز دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان را مشاهده می کنید.

تصاویری از اولین روز دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

به گزارش رشت۲۰-تصاویری از اجراهای اولین روز دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان را مشاهده می کنید: