تلاش نماینده لنگرود برای تلفظ کلمه FATF

تلاش نماینده لنگرود برای تلفظ کلمه FATF

نماينده لنگرود در صحن علنی در نطق خود برای مخالفت با لايحه مبارزه با تامين مالی تروريسم نتوانست FATF را درست و كامل ادا كند.

به گزارش رشت۲۰، نماينده لنگرود درصحن علنی درنطق خود برای مخالفت با لايحه مبارزه باتامين مالی تروريسم نتوانست FATF را درست و كامل ادا كند.