تکرار قصور در مدیریت سیما و منظر سریالی هزار قسمتی در شهرداری رشت عملکرد سازمان زیباسازی رشت با مدیریت محجوب به سونامی تشبیه میکنید یا سیل؟

تکرار قصور در مدیریت سیما و منظر سریالی هزار قسمتی در شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰-روز گذشته برای انجام کاری به سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رفته بودم.سازمانی پرحاشیه که عدم توانایی مدیرعامل آن در انجام امور محوله خود این روزها نقل محافل و سوژه ای تکراری برای اصحاب رسانه گردیده است.

با ورود به حیاط سازمان مذکور با صحنه ای مواجه شدم که قضاوت در خصوص انتقادات مطروحه را برایم سهل کرد و به قول معروف ناتوانی های مجموعه ای که متولی زینت بخشی به منظر شهری شده است را به صورت اظهر من الشمس لمس کردم.

دپو بی سلیقه حجم قابل توجه ای از اِلمان های شهری در فضای باز بدون سقف در معرض باران و آفتاب که بخش عظیم آن مجهز به فیبر نور خورشیدی بوده و در زمان نصب آن سازمان مذکور تبلیغات فراوانی را انجام داده بود عینا مصداق بارز تضییع بیت المال محسوب می گردد و مشاهده این صحنه باعث آزردگی انسان می گردد…

حال باید در نظر داشت بکارگیری مجدد این اِلمان ها مستلزم تعمیر دوباره آنهاست در صورتی که با کمی مدیریت براحتی میتوان از خرابی آنها جلوگیری کرد همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید المان معروف روز رشت الان در کجا نگهداری میشود و هر عقل سلیمی میداند که ابزار برقی و الکترونیکی نباید در معرض رطوبت و نم قرار گیرند چه بسا که این لوازم زیر باران رها شده
یا حتی نحوه قرار گرفتن این المانها بصورت دپوی روی هم خودش داستان دیگریست که گویای نوع مدیریت این سازمان است حتی زحمت چیدن این لوازم را به خود نداده اند
محوطه سازمان زیبا سازی مثل انبار ضایعاتی شده که صاحب آن ورشکست شده و حال و حوصله رسیدگی به امور را ندارد
چندی پیش عضوی از شورای شهر رشت در یک اظهار نظر سازمان گردشگری را به باد انتقاد گرفته بود و عملکرد این سازمان را به فاجعه شباهت داده بود حال با دیدن این تصاویر عملکرد سازمان زیباسازی رشت با مدیریت محجوب به سونامی تشبیه میکنید یا سیل؟

نقل این روایت دردناک قصه تکراری عدم انتساب مدیران لایق در سمتهای حساس میباشد و به خوبی نشان دهنده علت وضعیت کنونی شهر در این حوزه میباشد و پرسشگر این سوال است که
آیا فردی که توانایی ایجاد فضایی مناسب در پیرامون سازمان خود را ندارد چگونه میتواند مدیریت زیبا سازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری را انجام دهد؟