جانباز ۱۱۰ ساله شاندرمنی کشف حجاب رضاخان درگذشت به علت کهولت سن؛

جانباز ۱۱۰ ساله شاندرمنی کشف حجاب رضاخان درگذشت

به گزارش رشت۲۰، خانم عدالتخواهی که به جانباز ۱۱۰ ساله شاندرمنی معروف بود به علت کهولت سن درگذشت.

دولتخواهی از معدود بانوان باقی مانده از دوران قاجار است که نشانه ای از ایستادگی اش در برابر اجرای قانون رضاخانی کشف حجاب را بر بدنش داشت.

اصلاح خانم دولتخواهی سیاهمرد متولد سال ۱۲۸۷ شمسی در روستای سیاهمرد که سند زنده ای از جنایات رضاخان میرپنج در ماجرای کشف حجاب و جانباز راه دفاع از حجاب بود، در روستای چاله سرای شاندرمن درگذشت.