حادثه خیابان پاسداران چطور شروع شد؟+فیلم

حادثه خیابان پاسداران چطور شروع شد؟+فیلم

به گزارش خبر فوری رشت در پی حوادث خیابان پاسداران ۵ نفر از نیروهای انتظامی و بسیج به شهادت رسیدند و ۳۰۰ نفر از دراویش معترض گنابادی توسط نیروی انتظامی پلیس دستگیر شدند که در گزارش زیر می توانید آن را ببینید.

 تمام ماجرای آشوب دراویش در خیابان پاسداران تهران