حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در جشن روز جهانی زبان مادری با عنوان “ماری زوان جشن” در سالن مخابرات رشت به روایت تصویر ؛

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در جشن روز جهانی زبان مادری با عنوان “ماری زوان جشن” در سالن مخابرات رشت

به گزارش رشت۲۰-حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در جشن روز جهانی زبان مادری با عنوان “ماری زوان جشن” در سالن مخابرات رشت