حضور روسای کمیسیون فرهنگی و عمران شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی مشروطه در سالروز فرمان مشروطیت در خانه میرزا کوچک جنگلی

حضور روسای کمیسیون فرهنگی و عمران شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی مشروطه در سالروز فرمان مشروطیت در خانه میرزا کوچک جنگلی

به گزارش رشت۲۰-به روایت تصویر ؛

حضور روسای کمیسیون فرهنگی و عمران شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی مشروطه در سالروز فرمان مشروطیت در خانه میرزا کوچک جنگلی