در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰

در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت، اعضای شورا بهراد ذاکری و فاطمه شیرزاد را با ۸ رای به عنوان اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب کردند.

پیش از این فرهام زاهد، محمد حسن علیپور و حامد عبدالهی به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب شده بودند.
همچنین در این جلسه اعتراضات فرمانداری شهرستان رشت نسبت به برخی مصوبات شورا همچون تعداد کمیسیون های تخصصی شورا، انتخاب اعضای شورا در برخی کمیسیون ها و ستادها و سازمان های داخلی مجموعه شهرداری مطرح شد که با واکنش اعضای شورا نسبت به این اعتراضات همراه بود و اعضای شورا این اعتراضات را پذیرفتند.
n109 001 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
 n109 002 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 003 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 004 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 005 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 006 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 007 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 008 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 009 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 010 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 011 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 012 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 013 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 015 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
n109 014 - در جلسه شورای شهر اتفاق افتاد؛ تکمیل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰