روسای کمسیونهای تخصصی شورای شهر رشت انتخاب شدند

روسای کمسیونهای تخصصی شورای شهر رشت انتخاب شدند

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، همانطور که پیشبینی میشد روسای کمیسیون های پنج گانه شورای شهر رشت به طور کامل از میان طیف ۷+۱ انتخاب شدند.

صبح امروز ریاست کمیسیون های شورای شهر رشت به مدت یک سال به  ترتیب  زیر انتخاب شدند:

کمیسیون عمران: رضا رسولی

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: محمدحسن عاقل منش

کمیسیون بهداشت: فاطمه شیرزاد

کمیسیون ترافیک: حامد عبدالهی

کمیسیون برنامه و بودجه: حجت جذب