سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان

سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان

به گزارش رشت۲۰، عطایی سرپرست شهرداری رشت با جمعی از مدیران شهرداری پیرامون موضوع پسماند برگزار شد.

سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر اینکه دوران سرپرستی دوران گذار و رکود نیست گفت: دوران سرپرستی دوران شکوفایی و متعلق به همه همکاران است و باید خودمان را ثابت کنیم.

مهندس عطایی با اشاره به اینکه فعالیت پروژه ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود بیان کرد: همه باید با تقسیم کار و انرژی بیشتر فعالیت کنیم.

وی همچنین خواستار برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر ویژه برای فصل سرما شد.

سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه تصفیه خانه سراوان تنها متعلق به شهرداری رشت نیست گفت: همه دستگاه های متولی باید در حفظ و نگهداری آن با شهرداری مشارکت کنند.

مهندس عطایی اضافه کرد: نگهداری تصفیه خانه سراوان به هشت میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال نیاز دارد و نمی توانیم از اعتبارات جاری برای نگهداری تصفیه خانه هزینه کنیم.

وی همچنین با اشاره به تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه پسماند برای شهرداری رشت تا پایان سال بیان داشت: باید برای تخصیص اعتبارات برنامه ریزی لازم صورت گیرد و اولویت بندی ها مشخص شود.

img 9253 - سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان
 img 9287 - سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان
img 9298 - سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان
img 9284 - سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان
img 9267 - سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان
img 9289 - سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان
img 9299 - سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان