سند خانه کاندیدای شهرداری رشت گروی یکی از متهمین شورای سوم!

سند خانه کاندیدای شهرداری رشت گروی یکی از متهمین شورای سوم!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که فردی که برای یکی از محکومین و دستگیر شدگان شورای سوم شهر رشت سند خانه خود را گرو گذاشته بود، اکنون به عنوان یکی از گزینه های تصدی بر شهرداری رشت مطرح شده است.

این فرد که البته ماجراهای خانه اش بسیار پیچیده و جنجالی است، حمایت های خود را از فرد مذکور تا به امروز نیز ادامه داده و یار همیشگی وی محسوب می شود.

امید است اعضای شورای شهر رشت با دقت نظری بیشتر بر روی نام این گزینه تصدی بر مسند شهرداری رشت بررسی و تحقیق داشته باشند تا شورای پنجم نیز با حواشی شورای سوم پیوند نخورد.