سیدکاظم دلخوش خبر داد: پیشنهادات بودجه ای بخش قضایی کشور تصویب شد

سیدکاظم دلخوش خبر داد: پیشنهادات بودجه ای بخش قضایی کشور تصویب شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از حرف تازه، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه اخیر کمیسیون متبوع خود، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون پیشنهادات بودجه ای بخش قضایی کشور بررسی شد و سپس تصویب شد.

2 - سیدکاظم دلخوش خبر داد: پیشنهادات بودجه ای بخش قضایی کشور تصویب شد

سید کاظم دلخوش اباتری در خصوص جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات بودجه ای بخش های مختلف قضایی کشور همچون زندان ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی افزود: این پیشنهادات مباحثی چون هزینه نگهداری زندانیان و هزینه اداره زندان ها، بحث اشتغال زندانیان، همچنین موضوع ساختمان و خودروهای سازمان تعزیرات در سطح کشور برای انجام بهتر وظیفه ذاتی این سازمان را مورد اشاره قرار میداد که پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای کمیسیون رسید، البته پیشنهادات دیگری در کمیسیون مطرح شد و به تصویب رسید.