“سید محمد احمدی” گزینه مورد وثوق همه جریانهای سیاسی / آقای تکنوکرات در میانه میدان…

“سید محمد احمدی” گزینه مورد وثوق همه جریانهای سیاسی / آقای تکنوکرات در میانه میدان…

به گزارش رشت۲۰ ;با نزدیکی به روز دوم اسفند تلاش نامزدها و حامیان آنها برای تعرفه خود به افکار عمومی و خصوصا جریانهای سیاسی مضاعف گردیده و کاندیداها بیشتر وقت خود را در لابی با احزاب و تشکل های سیاسی جهت حضور در لیست های مختلف می گذرانند و در این بین وعده ها و میثاق نامه های فراوانی رد و بدل می گردد لیکن در این بین معدودند (علی الخصوص در این دوره از انتخابات) نامزدهایی که بواسطه مقبولیت عمومی هر دو طیف سیاسی تمایل به حضورشان در لیست های منتسب به خود دارند.

به طور حتم سید محمد احمدی یکی از شاخص ترین این افراد است که تجربه سالها مدیریت موفق در جایگاههای متفاوت مرتبط با نمایندگی مجلس از یک سو و خصوصیات اخلاقی همچون صداقت، شجاعت، میل به خدمت و مردم داری از سوی دیگر احمدی را از ابتدا از بسیاری از نامزدها متمایز کرده است و فعالین احزاب را متمایل به قرابت به وی در انتخابات اسفند کرده است.

 

احمدی را میتوان‌ یک‌ مدیر تکنوکرات حقیقی دانست که با وجود ارتباط بسیار خوب با جریانهای سیاسی که لازمه یک نماینده مجلس میباشد، همواره از حاشیه گریزان بوده و وقت خود را صرف انجام‌ امور محوله و ایجاد تحول در حوزه عملکرد خود می کند. او به خوبی حوزه اختیارات خود را می شناسد و حداکثر ظرفیت را بکار میگیرد لذا همواره در ارائه خدمت به مردم پیشگام بوده و به قول معروف یک‌ گام از سایرین پیش است.