شهرداری رشت دگر باره جوان خواهد شد؟!  در هفته های گذشته و پس از کناره گیری شهردار غیربومی رشت از تصدی بر شهرداری، بارها و بارها اسامی مختلفی برای تکیه زدن بر صندلی شهرداری رشت به گوش رسید.

شهرداری رشت دگر باره جوان خواهد شد؟!

به گزارش رشت۲۰ ؛در این بین نام برخی گزینه های غیربومی و مُسن این ترس را دوباره به بدنه شهرداری رشت وارد کرد که شاید شهردار آینده رشت بار دیگر از بین بازنشستگان سیاسی، افراد غیربومی و آزمون پس داده های دچار کهولت سن شود!

در این بین اما امید است شهردار آینده رشت دارای ویژگی هایی باشد که مجموعه شهرداری رشت و شهروندان را امیدوار به خروج شهرداری از بحران های سال های اخیر کند. ویژگی هایی چون جوانی، آشنایی به شورا و شهرداری، بومی بودن و توانمندی لازم.