شهردار رشت در بازدید از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مطرح کرد: ساماندهی صنوف با اولویت مشاغل آلاینده و مزاحم در اولویت قرار گیرد

شهردار رشت در بازدید از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مطرح کرد: ساماندهی صنوف با اولویت مشاغل آلاینده و مزاحم در اولویت قرار گیرد

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بازدید و با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

رشت 13 - شهردار رشت در بازدید از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مطرح کرد: ساماندهی صنوف با اولویت مشاغل آلاینده و مزاحم در اولویت قرار گیرد

شهردار رشت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی را یکی از تاثیرگذارترین سازمان های شهرداری دانست و افزود: با توجه به شرح وظایف سازمانی، ساماندهی صنوف با اولویت مشاغل آلاینده و مزاحم جزو اولویت های کاری این سازمان قرار گیرد.