شوراي شهر و فرصت طلبي کانون هاي ثروت و قدرت

شوراي شهر و فرصت طلبي کانون هاي ثروت و قدرت

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از گيلان انلاين شوراها محصول ظرفيت هاي پنهان و آشکار يک شهر و يا روستا هستند که با استفاده از همه آنها مي توان به رشد و توسعه همه جانبه شهري يا روستايي دست پيدا کرد.

 

84252473_95312960fdbca
شوراها محصول تجميع افکار و انديشه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهرها و روستاها بوده و اگر از همه ظرفيت هاي انساني شهر و روستا بهره برداري شود، يه يک سرمايه اجتماعي دست پيدا خواهيم کرد يعني شهروندان و يا روستاييان به رشد و توسعه همه جانبه آن شهر و يا روستا کمک مي کنند و زبان مردم و مسئولين مشترک خواهد شد.
هرگاه به ارائه خدمات شهري و يا روستايي با نگاه ابزاري و يا سکوي پرتاب به قدرت و يا ثروت نگاه کنيم، فونداسيون يا پي ورود به شورا را بد جور خواهيم بست و ساختمان خدمت به شهروندان به مرحله تکامل نخواهد رسيد.
انتخابات پنجمين دوره شوراي شهر رشت که ۲۹ ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد، فرصت مناسب براي تقويت شوراها بوده و اگر بر اساس نگاه درست و عالمانه کانديداهاي عالم و سالم را براي شوراي پنجم در هر شهر و يا روستا انتخابات کنيم و اجازه ندهيم از اين فرصت کساني که به کانون هاي ثروت و يا صرفا سياسي وصل هستند، وارد شورا شوند، خواهيم توانست همه ظرفيت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مجامع شهري و روستايي را شناسايي و بکارگيري کنيم که اين امر، مطالبه گري اقشار مختلف جامعه را از مديريت شهري بيشتر خواهد کرد و شاهد توسعه همه جانبه شهرها و روستاها خواهد شد.
در خاتمه اميدوارم همه با درک اين موضوع اجازه ندهيم سرنوشت مان با يک شام و يا هديه ، تا چهار سال به ثمن بخس فروخته شود!