طلاق دادن زن درحال حیض باطل است مگر با ۳ شرط/ فتوای حضرت آیت الله وحید خراسانی

طلاق دادن زن درحال حیض باطل است مگر با ۳ شرط/ فتوای حضرت آیت الله وحید خراسانی

به گزارش رشت۲۰، شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی فتوایی درباره طلاق بیان کرده است. به گزارش شفقنا متن فتوای مطرح شده این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

شرایط زن در وقت طلاق

مسأله ۲۵۶۳ ـ زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد ، و شوهرش در آن پاکى با او نزدیکى نکرده باشد ، و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده خواهد آمد.

موارد صحّت طلاق زن در حال حیض یا نفاس

مسأله ۱ ـ طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
(اوّل) آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد.
(دوم) معلوم باشد آبستن است ، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد ، بعد بفهمد آبستن بوده ، احتیاط واجب آن است که دوباره او را طلاق دهد.
(سوم) مرد به واسطه غایب بودن یا مانند آن نتواند بفهمد که زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه.

اگر بعد معلوم شود زن موقع طلاق در حال حیض یا نفاس بوده یا نبوده

مسأله ۲ ـ اگر زن را از خون حیض و نفاس پاک بداند و طلاقش دهد ، بعد معلوم شود که موقع طلاق در حال حیض یا نفاس بوده ، طلاق او باطل است ، و اگر او را در حیض یا نفاس بداند و طلاقش دهد ، بعد معلوم شود پاک بوده ، طلاق او صحیح است.

طلاق مرد غیابی که مى‏ داند زنش در حال حیض یا نفاس است

مسأله ۳ ـ کسى که مى داند زنش در حال حیض یا نفاس است ، اگر غایب شود ـ مثلا مسافرت کند ـ و بخواهد او را طلاق دهد و متمکّن از اطّلاع بر حالش نباشد ، باید تا وقتى که یقین یا اطمینان به پاکى او پیدا مى کند صبر کند و بعد او را طلاق بدهد.

مردى که غایب است و بخواهد زن خود را طلاق دهد

مسأله ۴ ـ اگر مردى که غایب است بخواهد زن خودرا طلاق دهد ، چنانچه بتواند اطّلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه ، باید به هر وسیله اى که موجب یقین یا اطمینان مى شود استعلام کند ، و چنانچه نتوانست بعد از یک ماه از مدّت غیبت مى تواند او را طلاق دهد.

طلاق زنى که نزدیکى داشته یا نُه سالش تمام نشده وزن آبستن و یائسه

مسأله ۵ ـ اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکى کند و بخواهد طلاقش دهد ، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود ، ولى زنى را که نُه سالش تمام نشده ، یا معلوم باشد که آبستن است اگربعد از نزدیکى طلاق دهند اشکال ندارد ، و همچنین است اگر یائسه باشد ، و معناى یائسه در مسأله «۴۴۱» گذشت.

طلاق زن در طهرى که نزدیکى داشته ولى موقع طلاق آبستن بوده

مسأله ۶ ـ اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکى کند و در همان پاکى طلاقش دهد ، چنانچه بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده ، بنابر احتیاط واجب دوباره او را طلاق دهد.

طلاق زنى که با او نزدیکى داشته را بعد از غایب شدن

مسأله ۷ ـ اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکى کند و بعد غایب شود ـ مثلا مسافرت نماید ـ چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حال او اطّلاع پیدا کند ، باید تا یک ماه صبر نماید.

طلاق زنی که اصاله یا عارضاً حیض نمى‏بیند

مسأله ۸ ـ اگر مرد بخواهد زن خودرا که حیض نمى بیند ـ چه از اصل خلقت و چه به واسطه امر عارضى ـ طلاق بدهد ، باید از وقتى که با او نزدیکى کرده تا سه ماه از نزدیکى با او خوددارى کند ، و بعد او را طلاق دهد.