عروسی پولدار ها در زمان قاجار چگونه بود؟!

عروسی پولدار ها در زمان قاجار چگونه بود؟!

مراسم عروسی لاکچری در دوره قاجار

در زمان قاجار در خانواده‌های ثروتمند عروسی با جلال و شکوه بسیار برگزار می‌شد و اغلب هفت تا هشت روز طول می‌کشید.

در تمام این مدت هم در خانه داماد و هم در منزل پدر و مادر عروس میهمانی‌ها و سور و سرور‌ها برپا بود.

در خانه‌های ثروتمندان و اعیان معمولاً عروس را با داماد، شب هفتم یا هشتم بعد از عقد دست به دست هم می‌دادند… تا مدتی که این جشن و سرور برپا بود، مرد حق نداشت به سراغ زن خود برود و حتی نمی‌توانست او را ببیند!

مراسم عروسی در زمان قاجار

مراسم عروسی در زمان قاجار