عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز

عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز

به گزارش رشت۲۰ ،عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز

1611182810066 - عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز
1611182715669 - عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز
IMG 20210121 WA0023 - عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز
IMG 20210121 WA0025 - عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز
IMG 20210121 WA0024 - عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز
IMG 20210121 WA0016 - عملیات اجرایی برف تکانی درختان توسط نیروهای فضای سبز