عکس دیده‌نشده از خلخالی در حال تخریب مقبره رضا شاه

عکس دیده‌نشده از خلخالی در حال تخریب مقبره رضا شاه

عکس دیده‌نشده از صادق خلخالی که وی را در حال تخریب مقبره رضا شاه پهلوی در اردیبهشت ۱۳۵۹ نشان می دهد.

صادق خلخالی در حال تخریب مقبره رضا شاه پهلوی

صادق خلخالی در حال تخریب مقبره رضاشاه پهلوی