فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی

فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، تکمیل و احداث فاز دوم بلوار هشت دی رشت به صورت جدی ادامه دارد.

با تأکیدات دکتر حاج محمدی شهردار رشت نیروهای خدوم شهرداری به صورت شبانه روزی برای تکمیل فاز دوم بلوار هشت دی رشت تلاش می کنند.
 
photo 2020 09 12 07 43 27 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 43 30 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 43 24 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 42 24 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 42 56 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 43 17 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 43 11 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 43 08 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 43 14 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 42 59 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی
photo 2020 09 12 07 43 21 - فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی