ماجراهای آقای دلال و اشتهای سیری ناپذیر وی از منابع شهرداری و بیت المال

ماجراهای آقای دلال و اشتهای سیری ناپذیر وی از منابع شهرداری و بیت المال

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حاکی از این است که دلال بدنامی که سالهاست با فشار و تهدید مدیران در قالب یک فعال رسانه ای در حال ارتزاق نامشروع از منابع شهرداری رشت و برخی سازمان ها میباشد با همکاری برخی از عناصر معلوم الحال که حضور شهردار رشت سدی در مقابل منافع آنها گردیده اقدام به فرافکنی و ایجاد فضای غبارآلود در افکار عمومی علیه شهردار با هدف تخریب وجه دکتر حاج محمدی در افکار عمومی کرده اند.

قابل به ذکر است آقای دلال (ر.م) با هماهنگی برخی از این عناصر شهردار یکی از شهرستان های مجاور را به عنوان جایگزین شهردار فعلی که هنوز چند ماهی از حضور وی بر مسند شهرداری نگذشته است و در این برهه کوتاه عملکردی قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است تعرفه کرده و در این بین منافع قابل توجه ای برای خود در نظر گرفته است.

اسنادی از اقدامات بزهکارانه این فرد و حلقه حامیان او در خصوص انعقاد قراردادهای فراقانونی با استفاده از شرکتهای جعلی در سالهای اخیر در دست است که نشان میدهد این تیم با فشار و تهدید و تتمیع، منافع مالی قابل توجه ای را در این سالها کسب کرده اند و علت این حجم از بغض و کینه این افراد و علی الخصوص شخص آقای دلال از حضور فردی با سلامت نفس حاج محمدی هویدا گردید.