متلک سنگین یک روزنامه به خسته بند و ۱۷ نماینده دیگر!

متلک سنگین یک روزنامه به خسته بند و ۱۷ نماینده دیگر!

به گزارش رشت۲۰؛ عدم نطق ۱۸ نماینده مجلس دهم، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شده است.

حس خسته بند نمایده بندر انزلی از جمله این نمایندگان است.

photo 2018 06 03 09 55 29 - متلک سنگین یک روزنامه به خسته بند و ۱۷ نماینده دیگر!