متلک و کنایه سنگین آزاده نامداری به محمدحسین میثاقی بخاطر فردوسی پور! عکس

آزاده نامداری با انتشار عکس و متنی در اینستاگرام خود, طعنه تندی به محمدحسین میثاقی زد و به حمایت از فردوسی پور پرداخت

حمله آزاده نامداری به محمدحسین میثاقی

آزاده نامداری با انتشار نوشته زیر در استوری اینستاگرامش، کنایه تندی به محمدحسین میثاقی زد.

آزاده نامداری نوشت:

*****

عکس و متن منتشر شده توسط آزاده نامداری درباره میثاقی

عکس و متن منتشر شده توسط آزاده نامداری درباره میثاقی